bip.gov.pl
RSS
A A A K

Cel działalności

 1. Celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych, sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, profilaktycznych, prozdrowotnych na rzecz zorganizowanych grup dzieci i młodzieży – uczniów i wychowanków warszawskich szkół i placówek oświatowych - dostosowując zadania do potrzeb dzieci i młodzieży oraz oczekiwań ich rodziców i opiekunów prawnych, a także organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji dla nauczycieli i pracowników jednostek prowadzonych przez m.st. Warszawę.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 w szczególności obejmują:

2.1 podnoszenie sprawności fizycznej, doskonalenie w wybranej dyscyplinie sportu;
2.2 rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku;
2.3 promowanie zdrowego stylu życia;
2.4 rozwijanie zamiłowania do uprawiania krajoznawstwa i turystyki;
2.5 pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza szkolne programy nauczania;
2.6 współpracę z radami pedagogicznymi szkół i placówek oświatowych w zakresie wynikającym z realizacji zadań statutowych Ośrodka.

3. Ośrodek współpracuje z rodzinami wychowanków, jednostkami oświatowymi, kulturalnymi i sportowymi, instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym poprzez:

3.1 wspólną organizację imprez;
3.2 udział wychowanków w przedsięwzięciach organizowanych przez inne jednostki;
3.3 zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w działaniach Ośrodka.Opublikował: Franciszek Wierzchowski
Publikacja dnia: 16.12.2014
Podpisał: Franciszek Wierzchowski
Dokument z dnia: 16.12.2014
Dokument oglądany razy: 619