bip.gov.pl
RSS
A A A K

Struktura własnościowa i organizacyjna Ośrodka

Regulamin Organizacyjny

Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo – Szkoleniowego „OMEGA” w Stręgielku

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo – Szkoleniowego „OMEGA” w Stręgielku zwany dalej Regulaminem określa organizację i zasady funkcjonowania ośrodka.

§ 2
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają;
1. Ośrodek - Pozaszkolną Placówkę Specjalistyczną Międzyszkolny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy „OMEGA” w Stręgielku.
2. Dyrektor – dyrektora Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo – Szkoleniowego „OMEGA” w Stręgielku.
3. Główny księgowy – głównego księgowego Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo – Szkoleniowego „OMEGA” w Stręgielku.
4. Regulamin – Regulamin Organizacyjny Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo – Szkoleniowego „OMEGA” w Stręgielku.

§ 3

Ośrodek działa na podstawie Uchwały nr XCII/2699/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 października 2010 r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Międzyszkolny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy „OMEGA” w Stręgielku.
§ 4

1. Ośrodek jest jednostką budżetową m.st. Warszawy w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. nr 157, poz. 1241 z późn. zmianami.
2. Siedziba ośrodka znajduje się na terenie woj. Warmińsko- Mazurskiego pow. Węgorzewo, gm. Pozezdrze, w miejscowości Stręgielek 40. poczta 11-61- Pozezdrze.
3. Nadzór nad działalnością ośrodka sprawuje Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
§ 5

1. Podstawą działania ośrodka jest roczny plan finansowy.
2. Środki finansowe przeznaczone na działalność są przekazywane przez dysponenta wyższego szczebla na rachunek bankowy ośrodka.
3. Środki finansowe będące wpływami z działalności ośrodka są przekazywane dysponentowi wyższego szczebla na wskazany rachunek bankowy.

§ 6

Cel i zadania ośrodka określone są w § 3 Statutu ośrodka.

Upoważnienia i obowiązki dyrektora ośrodka.

§ 7

1. Ośrodkiem kieruje dyrektor, reprezentuje ośrodek na zewnątrz i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników ośrodka.
2. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki zgodnie z udzielonym mu pełnomocnictwem.
3. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.
4. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu ośrodka wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje dyrektor.
5. Dyrektor jest uprawniony do;
a. Zatrudniania i zwalniania pracowników,
b. Kontroli i nadzoru nad realizacją całokształtu zadań ośrodka.
c. Ustalania zakresu obowiązków poszczególnym pracownikom i ich egzekwowania.
6. W czasie nieobecności dyrektora ośrodka jego obowiązki pełni inny wyznaczony pracownik.

Struktura organizacyjna ośrodka

§ 8

W skład struktury organizacyjnej ośrodka wchodzą pracownicy wymienieni w schemacie organizacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
Dyrektorowi ośrodka podlegają bezpośrednio:
1. główny księgowy
2. magazynier-intendent
3. pracownicy obsługi

§ 9

Główny księgowy wykonuje następujące obowiązki;
1. Opracowuje roczne, półroczne plany finansowe i jest odpowiedzialna za ich prawidłową realizację.
2. Jest odpowiedzialna za przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
3. Prowadzi rozliczenie akcji zleconych i prowadzonych przez ośrodek.
4. Zatwierdza, kompletuje i sprawdza pod względem formalno-rachunkowym dokumentację finansową.
5. Dekretuje i księguje dokumenty finansowe zgodnie z planem kont:
- zatwierdzonym dla jednostek budżetowych,
- opracowanym zgodnie z poszczególnymi pozycjami planu finansowego
6. Sporządza listy płac i gromadzi dokumenty będące podstawą do ich sporządzenia..
7. Prowadzi księgowość finansową.
8. Prowadzi kasę ośrodka, przy czym zobowiązana jest do codziennego przedstawiania Dyrektorowi do zatwierdzenia raportu z kasy fiskalnej i raportu kasowego przed księgowaniem.
9. Prowadzi sprawy socjalne pracowników ośrodka.
10. Prowadzi i rozlicza księgowość materiałową.
11. Odpowiada za przestrzeganie przepisów finansowych.
12. Odpowiada za rzetelne i terminowe sporządzanie:
- sprawozdań finansowych,
- wymaganych informacji z zakresu księgowości przez jednostkę nadrzędną,
- deklaracji i rozliczenie z Urzędem Skarbowym.
- Deklaracji i rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
13. Przeprowadza wyrywkowe kontrole w magazynach.
14. Prowadzi dziennik korespondencyjny.
15. Przedstawia dyrektorowi wszelkie dokumenty do akceptacji przed księgowaniem.
16. Wnioskuje o zatwierdzenie pracowników księgowości.
17. Wykonuje inne doraźne zlecone przez przełożonych zadania.

§ 10

Do obowiązków magazyniera intendenta należy;
1. Przekazuje w dniu przyjazdu i przyjmuje w dniu wyjazdu pomieszczenia mieszkalne udostępniane gościom ośrodka.
2. Jest odpowiedzialna za wyposażenie i stan techniczny pomieszczeń udostępnianych gościom w ośrodku.
3. Jest odpowiedzialna materialnie za powierzone mienie ośrodka.
4. Planuje wyposażenie i przedkłada je dyrektorowi w celu akceptacji.
5. Wnioskuje do dyrektora ośrodka o kasację zużytego i zniszczonego wyposażenia i sprzętu.
6. Prowadzi magazyn artykułów żywnościowych poprzez:
o zamawianie artykułów u dostawców zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym jadłospisem,
o sprawdzanie ilości rzeczywistej z zadeklarowaną oraz stanu organoleptycznego i terminów przydatności artykułów,
o wydawanie artykułów kucharzowi i ewidencjonowanie ich ilości w raporcie żywieniowym,
o przestrzeganie zasad księgi HACCP oraz księgi GMP/GHP.
7. Nadzoruje pracę personelu kuchennego.
8. Nadzoruje pracę sprzątaczek.
9. Zgłasza usterki i awarie konserwatorom lub dyrektorowi.
10. Odpowiada za rezerwację pobytów gości w ośrodku.
11. Prawidłowo prowadzi dokumentację powierzonych obowiązków.
12. Wykonuje inne doraźne zlecone przez dyrektora ośrodka zadania.

§ 11

Pracownicy obsługi wykonują swoje obowiązki zgodnie z zakresem obowiązków umieszczonych w aktach osobowych pracowników stosownie do zajmowanego stanowiska i kwalifikacji.

§ 12

Status prawny pracowników ośrodka określa ustawa z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223 poz. 1458 z późn. zmianami).

SCHEMAT

Pełna nazwa podmiotu

- Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy „Omega” w Stręgielku

 

Forma prawna  

- Jednostka organizacyjna  miasta stołecznego Warszawy

 

DYREKTOR Miedzyszkolnego Ośrodka Sportowo Szkoleniowego OMEGA

 

Franciszek Wierzchowski

 

Stręgielek 40

11-610 Pozezdrze

 

tel. 87 427 90 12
tel./fax 87 427 90 14

e-mail omega@mazury.infoOpublikował: Franciszek Wierzchowski
Publikacja dnia: 17.12.2014
Podpisał: Franciszek Wierzchowski
Dokument z dnia: 17.11.2012
Dokument oglądany razy: 2 654