bip.gov.pl
RSS
A A A K

Warunki pobytu na terenie Ośrodka

REGULAMIN obowiązujący osoby przebywające w
Międzyszkolnym Ośrodku Sportowo Szkoleniowym OMEGA w Stręgielku


Warunki pobytu w ośrodku


1. Z ośrodka mają prawo korzystać wszystkie osoby, których pobyt jest uzgodniony z kierownictwem, dopełnili obowiązku meldunkowego w biurze ośrodka i uiścili należną opłatę zgodnie z cennikiem.

2. Uczestnicy obozów i wczasowicze otrzymują do swojej dyspozycji niezbędne wyposażenie, które zobowiązani są pozostawić w stanie nie uszkodzonym przy opuszczaniu ośrodka. W przypadku stwierdzenia przez personel ośrodka braku lub uszkodzenia wyposażenia, uczestnik obowiązany jest równowartość zaginionego lub uszkodzonego przedmiotu wraz z kosztami robocizny.

3. Ośrodek wraz z urządzeniami wewnętrznymi i wyposażeniem stanowi mienie społeczne, które powierza się specjalnej pieczy użytkownika.

4. Intendent ośrodka przekazuje do dyspozycji pomieszczenia wraz z wyposażeniem kierownikowi grupy lub wczasowiczowi, który bierze całkowitą odpowiedzialność materialną za powierzone mienie. Na zakończenie pobytu kierownik grupy lub wczasowicz przekazuje sprzęt i pomieszczenia intendentowi. W przypadku nie przekazania przydzielonego mienia kierownictwo ośrodka dokona komisyjnego odbioru pomieszczeń i wyposażenia a za ewentualne braki obciąży kierownika grupy lub wczasowicza.

5. Kradzież niszczenie lub uszkodzenie mienia ośrodka pociąga za sobą odpowiedzialność określoną w obowiązujących przepisach zwłaszcza dotyczących ochrony i zabezpieczenia mienia społecznego.

6. Każdy uczestnik powinien współdziałać z kierownictwem ośrodka w zakresie ochrony mienia społecznego, zgłaszać do kierownictwa ośrodka spostrzeżenia dotyczące braków i uszkodzeń. W przypadku wyrządzenia szkody, uczestnik jest obowiązany do powiadomienia o tym fakcie. Za szkody wyrządzone przez młodzież odpowiadają opiekunowie i wychowawcy.

7. Pomieszczenia należy opuścić najpóźniej do godz. 1500 w dniu zakończenia turnusu.


Odpowiedzialność za mienie uczestników


Ośrodek nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione w pomieszczeniach ogólnych jak stołówka, umywalnia itp., jak również za kradzież ubrań, przedmiotów wartościowych i pieniędzy. Przedmioty wartościowe należy złożyć w depozyt kierownikowi lub wychowawcy grupy.


Przepisy porządkowe


Uczestnik przebywający w ośrodku obowiązany jest stosować się do następujących przepisów porządkowych:

1. Przestrzegać porządku i czystości.

2. W godzinach nocnych tj. od 2200 do 0700 przestrzegać ciszy nocnej.

3. Przy opuszczaniu przydzielonego pomieszczenia należy pamiętać o zamknięciu okien i wygaszeniu światła.

4. W pomieszczeniach noclegowych nie wolno rozwieszać ubrań, ręczników itp., nie pozwala się na wbijanie gwoździ, rozwieszania ilustracji, rysowania na ścianach.

5. Wszelkie ogłoszenia i informacje dla uczestników grup mogą być zamieszczane wyłącznie na tablicach korkowych na korytarzu hotelu. Za zniszczenia wynikające z nieprzestrzegania tych postanowień odpowiadają opiekunowie dzieci i młodzieży.

6. Przestrzegać ściśle godzin spożywania posiłków ustalonych i podanych do wiadomości przez kierownictwo ośrodka.

7. Zabrania się wynoszenia naczyń i nakryć ze stołówki.

8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania w pomieszczeniach mieszkalnych otwartego ognia.

9. Picie alkoholu i palenie tytoniu na terenie ośrodka jest zabronione.

10. Zabrania się palenia ognisk - z wyjątkiem miejsca do tego celu wyznaczonego, niszczenia roślinności, używania otwartego ognia. Zakaz ten obowiązuje również poza terenem ośrodka.

11. Kąpielisko sezonowe jest czynne w okresie wakacji w godz. 0900 - 1300 i 1500 - 1800. Zasady korzystania z kąpieliska określa regulamin podany do wiadomości na kąpielisku i wymaga się jego bezwzględnego przestrzegania.

12. Ośrodek dysponuje sprzętem pływającym i portem jachtowym. Zasady korzystania z portu określa regulamin portu podany do wiadomości w porcie.

13. Na terenie ośrodka obowiązuje kultura zachowania się, koleżeńskość oraz przestrzeganie zasad społecznego współżycia.


CISZA NOCNA W GODZINACH
22.00 - 07.00


Dyrektor OśrodkaOpublikował: Franciszek Wierzchowski
Publikacja dnia: 17.12.2014
Podpisał: Franciszek Wierzchowski
Dokument z dnia: 09.12.2012
Dokument oglądany razy: 1 289